Regulamin zakupu
iqmedycyna.pl

Regulamin zakupu iqmedycyna.pl

§1. Informacje podstawowe

 1. Niniejszy Regulamin Sprzedaży Usług Odpłatnych stanowi integralną część Regulaminu Serwisu iqmedycyna.pl dostępnego pod adresem https://iqmedycyna.pl prowadzonego przez IQ Pharma S.A. siedzibą w Warszawie przy ul. Jerzego Ficowskiego 15, 01-747 Warszawa wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000457860, REGON: 141119832, NIP: 524-262-51-72.
 2. Użyte w niniejszym Regulaminie Sprzedaży Usług Odpłatnych pojęcia należy rozumieć zgodnie z ich definicjami określonymi w Regulaminie serwisu iqmedycyna.pl.
 3. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zasady sprzedaży i świadczenia usług przez Operatora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Każda osoba nabywająca usługi odpłatne w serwisie iqmedycyna.pl jest zobowiązana zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 5. Poprzez złożenie zamówienia w Serwisie, Użytkownik potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem Sprzedaży Usług Odpłatnych i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.
 6. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Serwisu poprzez zawarcie Umowy na odległość pomiędzy Operatorem oraz Użytkownikiem.

§2. Przedmiot Umowy

 1. Na podstawie niniejszej Umowy Operator świadczy na rzecz Użytkownika usługi zgrupowane w ramach zamówionego przez Usługobiorcę Użytkownika Pakietu Usług (dalej: „Pakiet”), w zamian za opłatę ponoszoną przez Użytkownika w wysokości i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Rodzaj zamówionego Pakietu, rodzaj ponoszonej w związku z korzystaniem z Pakietu opłaty oraz jej wysokość aktualne na dzień zawarcia niniejszej Umowy określone są w Formularzu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu Umowy (dalej: „Formularz zamówienia”).
 3. Charakter i szczegółowy zakres usług świadczonych przez Operatora w ramach zamówionego Pakietu określony został w Specyfikacji usług, stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu oraz dostępnej każdorazowo pod adresem https://iqmedycyna.pl/packets-specification, (dalej: „Specyfikacja”).

§3. Ogólne warunki korzystania z Pakietów

 1. Korzystanie z Pakietu na podstawie niniejszej Umowy wymaga uprzedniej rejestracji Użytkownika w serwisie IQ Medycyna zlokalizowanym pod adresem: iqmedycyna.pl na zasadach określonych w Regulaminie serwisu iqmedycyna.pl oraz pokrycia przez Użytkownika opłaty zgodnie z §4 niniejszego Regulaminu.
 2. Aktywacja Pakietu dokonywana jest w dniu następującym po dniu, w którym odnotowano wpłatę na koncie Operatora w przypadku wymaganej opłaty jednorazowej albo pierwszej miesięcznej opłaty abonamentowej dokonanych zgodnie z §4 niniejszego Regulaminu. O powyższym, Użytkownik informowany jest w potwierdzeniu dokonania płatności wysłanym na wskazany przez niego podczas rejestracji adres e-mail.
 3. Od momentu aktywacji Pakietu Użytkownikowi przysługują wszystkie uprawnienia wynikające z Pakietu, chyba że co innego wynika ze specyfikacji danego Pakietu.
 4. We wszystkich sprawach dotyczących usług świadczonych w ramach Pakietu drogą elektroniczną, nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie lub Specyfikacji, mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Regulaminu serwisu iqmedycyna.pl.

§4. Opłaty za usługi świadczone w ramach Pakietu

 1. Opłaty za usługi świadczone w ramach Pakietu dokonywane są wedle wyboru Użytkownika określonego w Formularzu zamówienia jednorazowo albo abonamentowo (cyklicznie):
  1. Płatności abonamentowe (cykliczne). Dokonywanie płatności abonamentowych (cyklicznych) odbywa się w comiesięcznych cyklach, z góry za dany miesiąc.
  2. Płatność jednorazowa. Dokonanie płatności jednorazowej następuje z góry za cały okres obowiązywania Umowy.
 2. Wszelkie płatności mogą być realizowane na trzy sposoby wedle wyboru Użytkownika;
  1. przelew środków z konta Użytkownika na konto Operatora;
  2. za pośrednictwem autoryzowanego systemu płatności online realizowanego przez PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000347935, NIP: 7792369887, REGON: 301345068;
  3. kartą płatniczą.
 3. Serwis umożliwia dokonywanie płatności cyklicznych bez udziału Użytkownika poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień w wykorzystywanym w Serwisie „Koncie użytkownika”. Użytkownik zobowiązany jest do ustanowienia limitów dziennych i miesięcznych dla swojej karty płatniczej oraz rachunku bankowego na poziomie gwarantującym możliwość pobrania wymaganej miesięcznej opłaty.
 4. Wysokość opłat podawana jest zawsze w złotych polskich i uwzględnia podatek od towarów i usług.
 5. Wysokość należnych opłat za usługi świadczone w ramach Pakietu określa Cennik usług serwisu internetowego IQ Medycyna dostępny każdorazowo pod adresem: https://iqmedycyna.pl/packets (dalej: „Cennik”).

§5. Czas obowiązywania i możliwość wypowiedzenia Umowy

 1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na okres jednego roku z możliwością jej przedłużenia na kolejne roczne okresy.
 2. Przedłużenie Umowy na kolejny okres rozliczeniowy następuje automatycznie. Użytkownik może wypowiedzieć zawartą umowę przesyłając stosowną informację na adres elektroniczny: pomoc@iqmedycyna.pl albo listownie na adres: ul. Jerzego Ficowskiego 15, 01-747 Warszawa, co najmniej 14 dni przed końcem ostatniego okresu rozliczeniowego. W przypadku deklaracji listownej, 14 dniowy termin wypowiedzenia liczy się od dnia złożenia przesyłki u operatora pocztowego.
 3. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać niniejszą Umowę w sposób określony w ust. 2 niniejszego paragrafu, jednak w takim wypadku:
  1. jeżeli Użytkownik dokonał płatności jednorazowej za Pakiet, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot całości lub części dokonanej płatności;
  2. jeżeli Użytkownik zobowiązany był zgodnie z niniejszym Regulaminem do dokonywania płatności abonamentowej za Pakiet, zobowiązany jest on do niezwłocznego dokonania płatności za wszystkie okresy rozliczeniowe pozostałe do końca okresu obowiązywania Umowy wynikającego z ust. 1 powyżej.
 4. Operator zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Użytkownikowi Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach określonych w Regulaminie Serwisu oraz w przypadku zalegania przez Użytkownika z opłatami za dwa kolejne okresy rozliczeniowe. Wypowiedzenie Umowy przez Operatora nie zwalnia Użytkownika z obowiązku uregulowania opłat zaległych, jak i opłat należnych do końca okresu obowiązywania Umowy.

§6. Zmiana warunków świadczenia Usług

 1. Operator uprawniony jest do zmiany warunków świadczenia Usług, w tym do zmiany Specyfikacji, Regulaminu Serwisu, Regulaminu Sprzedaży Usług Odpłatnych oraz Cennika.
 2. O każdej zmianie Specyfikacji, Regulaminu Serwisu, Regulaminu Sprzedaży Usług Odpłatnych oraz Cennika Użytkownik poinformowany zostanie drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w procesie rejestracji albo zaktualizowany później poprzez wprowadzenie stosownej zmiany w ustawieniach Konta Użytkownika w terminie 14 dni przed dniem wejścia w życie zmian.
 3. Użytkownikowi, który nie zgadza się na zmianę Specyfikacji, Regulaminu Serwisu, Regulaminu Sprzedaży Usług Odpłatnych oraz Cennika przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie. Wypowiedzenie staje się skuteczne na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym doręczono Operatorowi oświadczenie Użytkownika o rezygnacji z Usług, przy czym Usługi świadczone są przez ten czas na dotychczasowych zasadach. W przypadku dokonania przez Użytkownika płatności jednorazowej z góry za cały okres rozliczeniowy, Operator zwraca Użytkownikowi część uiszczonej opłaty w wysokości proporcjonalnej do czasu, jaki pozostał do końca okresu rozliczeniowego.

§7. Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia wg. wzoru określonego w załączniku nr 3 i przesłanie na adres elektroniczny: pomoc@iqmedycyna.pl albo listownie na adres: ul. Jerzego Ficowskiego 15, 01-747 Warszawa.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik rozpoczął korzystanie z Usług, tj. dnia w którym po raz pierwszy zalogował się do Serwisu a Usługi odpłatne stały się dostępne.
 3. Zwrot płatności wniesionych przez Użytkownika nastąpi w terminie 14 dni, liczonym od dnia, w którym Operator otrzymał oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji.

§8. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie lub Regulaminie Serwisu iqmedycyna.pl mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym m. in. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w aktualnej wersji do pobrania w formie elektronicznej w formacie PDF na stronie https://iqmedycyna.pl/regulamin oraz w formie papierowej w siedzibie Operatora.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.

Załączniki:

Potrzebujesz pomocy? Napisz!