Regulamin serwisu
iqmedycyna.pl

Regulamin serwisu iqmedycyna.pl

§1. Definicje

 1. Operator - IQ Pharma S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jerzego Ficowskiego 15, 01-747 Warszawa wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000457860, REGON 141119832, NIP 524-262-51-72, będący usługodawcą w rozumieniu określonym przez Ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).
 2. Administrator Profilu Placówki Medycznej – status nadawany osobie wskazanej przez organ bądź osobę zarządzającą Placówką Medyczną, która jest upoważniona do zarządzania informacjami publikowanymi na Profilu Placówki Medycznej.
 3. Elektroniczna Karta Zdrowia – baza danych zawierająca informacje o Pacjencie pochodzące od Użytkownika Serwisu lub Urządzenia telemedycznego. Zawiera dane, raporty, zestawienia oraz analizy, w tym informacje o częstotliwości pomiarów oraz jakości ich wyników.
 4. Konto Użytkownika – wpis w bazie danych Serwisu, identyfikujący Użytkownika, z którego wynika możliwość dostępu do określonych Usług i informacji oraz możliwość zarządzania Profilami i danymi w zakresie wynikającym z Umowy.
 5. Książeczka Zdrowia Dziecka – dokumentacja medyczna Podopiecznego, prowadzona w postaci elektronicznej w ramach Serwisu, która zawiera informacje dotyczące okresu prenatalnego, porodu, stanu zdrowia po urodzeniu, wizyt patronażowych, badań profilaktycznych, w tym stomatologicznych, przebytych chorób zakaźnych, uczuleń i reakcji anafilaktycznych, zaopatrzenia w wyroby medyczne, zwolnienia z zajęć sportowych oraz inne informacje istotne dla oceny prawidłowości rozwoju dziecka od urodzenia do uzyskania pełnoletności.
 6. Lekarz – osoba fizyczna legitymująca się prawem wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty udzielająca świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym przez Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.) oraz Ustawę z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2018 r. poz. 617 z późn. zm.).
 7. Osoba wykonująca inny zawód medyczny – osoba fizyczna wykonująca zawód medyczny, która na podstawie odrębnych przepisów uprawniona jest do udzielania świadczeń zdrowotnych, oraz osoba legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny w rozumieniu określonym przez Ustawę z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.). Dla potrzeb niniejszego Regulaminu definicja nie obejmuje lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych.
 8. Pakiet Usług – określone zestawienie Usług i funkcjonalności Systemu oferowane Użytkownikom odpłatnie lub nieodpłatnie.
 9. Pielęgniarka – osoba fizyczna legitymująca się prawem wykonywania zawodu pielęgniarki, udzielająca świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym przez Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.) oraz Ustawę z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123 z późn. zm.).
 10. Położna – osoba fizyczna legitymująca się prawem wykonywania zawodu położnej, udzielająca świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym przez Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.) oraz Ustawę z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123 z późn. zm.).
 11. Pacjent – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, która przez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do Usług, samodzielnie bądź przez Opiekuna Pacjenta, w przypadku Podopiecznych.
 12. Opiekun Pacjenta – osoba fizyczna sprawująca opiekę prawną nad Podopiecznym.
 13. Placówka medyczna – podmiot leczniczy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej lub inny podmiot świadczący usługi medyczne lub paramedyczne, który za pośrednictwem Administratora Placówki, poprzez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do Usług.
 14. Podopieczny – Pacjent będący osobą niepełnoletnią (dzieckiem) lub znajdującą się od opieką prawną Opiekuna Pacjenta, za pośrednictwem którego uzyskuje dostęp do Usług.
 15. Profil – zbiór danych zarządzanych przez Użytkownika, gromadzony w Serwisie w zakresie dozwolonym przez funkcjonalność Serwisu i na zasadach określonych w Regulaminie. Użytkownik może jednocześnie posiadać w Serwisie różne Profile, odpowiadające pełnionym rolom:
  1. Profil Pacjenta (Podopiecznego)
  2. Profil Profesjonalny (Lekarza, Pielęgniarki/Położnej, Osoby wykonującej inny zawód medyczny),
  3. Profil Placówki medycznej
 16. PWZ – Prawo Wykonywania Zawodu
 17. Regulamin - niniejszy Regulamin określający warunki i zasady korzystania z Serwisu oraz Usług.
 18. Serwis – serwis internetowy IQ Medycyna należący do Operatora i dostępny na stronach internetowych: iqmedycyna.pl; iqpharma.pl; badanie-kliniczne.pl; iqedukacja.pl, e -pielęgniarka.net.
 19. Umowa – umowa zawarta między Operatorem a Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie Usług.
 20. Urządzenie telemedyczne – urządzenie umożliwiające świadczenie usług medycznych na odległość, bez konieczności bezpośredniego kontaktu Lekarza, Pielęgniarki/Położnej lub osoby wykonującej inny zawód medyczny z Pacjentem.
 21. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, polegające na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron.
 22. Użytkownik – osoba lub podmiot posiadający Konto w Serwisie.

§2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, obejmującego w szczególności następujące Usługi:
  1. Profil Użytkownika,
  2. Książeczka Zdrowia Dziecka,
  3. Badania kliniczne,
  4. eDiagnostyka,
  5. e-rezerwacja,
  6. e-learning.
 2. Zakres i funkcjonalność poszczególnych Usług został szczegółowo opisany w § 6–12 Regulaminu.
 3. Wszelkie pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu należy kierować drogą elektroniczną na adres: pomoc@iqmedycyna.pl lub dzwoniąc z telefonów komórkowych i stacjonarnych z całego świata na nr: 801 044 353. Koszt połączenia telefonicznego zgodny z planem taryfowym danego operatora telefonicznego.
 4. Operator nie świadczy usług medycznych ani nie ponosi odpowiedzialności za świadczenia zdrowotne udzielane przez Użytkowników Serwisu. W powyższym zakresie Operator pełni jedynie funkcję integratora i udostępnia Użytkownikom zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych, w tym danych medycznych na potrzeby świadczenia bądź korzystania przez nich ze świadczeń medycznych, nie dokonuje jednak sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez Użytkownika danych medycznych.
 5. Regulamin niniejszy jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).
 6. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa dokument "Polityka Prywatności IQ Medycyna" stanowiący integralną część Regulaminu.
 7. Niektóre Usługi mogą być świadczone przez Operatora na rzecz Użytkowników za odpłatnością. Usługi odpłatne świadczone są wyłącznie dla Użytkowników, którzy uprzednio zawarli odpowiednią umowę z Operatorem. Wysokość opłat za Usługi odpłatne świadczone przez Operatora określa Cennik Usług Odpłatnych. Charakter oraz szczegółowy zakres świadczonych przez Operatora Usług odpłatnych oferowanych Użytkownikom określa Specyfikacja Usług Odpłatnych. Warunki sprzedaży i dostawy Usług odpłatnych określa Regulamin Sprzedaży Usług Odpłatnych. Cennik Usług Odpłatnych, Specyfikacja Usług Odpłatnych i Regulamin Sprzedaży Usług Odpłatnych stanowią integralną część Regulaminu i mają zastosowanie w przypadku nabycia przez Użytkownika od Operatora Usług odpłatnych. W przypadku Usługi odpłatnej Użytkownik zostanie poinformowany o zasadach i zakresie dostępu oraz wysokości opłaty za daną Usługę przed jej aktywacją przez Operatora.

§3. Rejestracja w Serwisie

 1. Założenie konta oraz wybór Profilu Użytkownika w Serwisie wymaga wypełnienia formularzy zamieszczonych na stronie iqmedycyna.pl lub innych witryn należących do Operatora (badanie-kliniczne.pl, iqpharma.pl, iqedukacja.pl, e -pielegniarka.net) oraz potwierdzenia poprzez aktywację linka wysłanego na adres poczty elektronicznej lub odesłania wiadomości sms. Założenie konta Użytkownika może być przeprowadzone z wykorzystaniem mechanizmu autoryzacji mediów społecznościowych. Założenie konta Użytkownika jest bezpłatne.
 2. Użytkownik podczas zakładania konta Użytkownika dokonuje wyboru Profilu, z którego zamierza korzystać w Serwisie. Rejestracja Profilu przebiega w dwóch etapach. W pierwszym etapie w każdym z rejestrowanych Profili należy podać: imię nazwisko, e-mail, zdefiniować hasło, dokonać akceptacji treści Regulaminu Serwisu i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Operatora w celu realizacji usługi w ramach Serwisu. Rejestracja może nastąpić również poprzez połączenie z kontem posiadanym na jednym z portali społecznościowych. W takim przypadku, w kolejnym etapie rejestracji konta wymagane będzie zdefiniowanie hasła umożliwiającego logowanie do Serwisu.
  W drugim etapie osoba rejestrująca:
  1. Profil Lekarza podaje: numer Pozwolenia Wykonywania Zawodu, numer PESEL, specjalizację i numer telefonu;
  2. Profil Pielęgniarki/Położnej podaje: numer Pozwolenia Wykonywania Zawodu, numer PESEL, nazwę zawodu, właściwą ze względu na przynależność Izbę Pielęgniarek i Położnych, specjalizację, wykonywany zawód i numer telefonu;
  3. Profil Osoby wykonującej inny zawód medyczny podaje: numer Pozwolenia Wykonywania Zawodu (opcjonalnie, gdy obowiązujące przepisy nakładają na rejestrującego obowiązek posiadania takowego), numer PESEL, nazwę zawodu, nazwę organizacji zawodowej (opcjonalnie, gdy obowiązujące przepisy nakładają na rejestrującego obowiązek członkowstwa w takowej), specjalizację, wykonywany zawód i numer telefonu;
  4. Profil Pacjenta podaje: numer PESEL, płeć, numer telefonu, miejsce zamieszkania, a w tym: kraj, miejscowość, ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy;
  5. Profil Placówki Medycznej podaje: pełną nazwę placówki medycznej, skróconą nazwę placówki medycznej, numer NIP, numer KRS, numer REGON, numer księgi rejestrowej, nazwę organu rejestrowego, numer telefonu, dane dotyczące lokalizacji, a w tym: kraj, miejscowość, ulicę, numer domu, numer lokalu i kod pocztowy.
  Użytkownik może zarejestrować w Serwisie kilka różnych Profili. Utworzenie kolejnego Profilu jest bezpłatne i możliwe wyłącznie po zalogowaniu do istniejącego już Profilu. Rejestracja kolejnego Profilu wiąże się z koniecznością uzupełnienia danych wymaganych dla danego profilu. Może się też wiązać z potrzebą zdefiniowania dodatkowego hasła dostępu do Profilu oraz wyrażenia dodatkowej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Operatora w celu realizacji usługi w ramach Serwisu.
 3. Rejestracja Profilu Pacjenta – Podopiecznego jest możliwa przez Użytkownika, który pełnić będzie dla Podopiecznego rolę Opiekuna Pacjenta oraz sam posiada Profil w Systemie. Dla Podopiecznego świadczona jest nieodpłatnie Usługa Książeczka Zdrowia Dziecka. Opiekun Pacjenta z chwilą uzyskania przez Podopiecznego pełnoletności automatycznie traci uprawnienia do zarządzania jego Profilem. W pozostałych przypadkach ustania opieki Opiekun Pacjenta traci uprawnienia do zarządzania kontem Podopiecznego z dniem doręczenia Operatorowi dokumentu potwierdzającego takie zdarzenie. Podopieczny po uzyskaniu pełnoletności lub zniesieniu opieki może samodzielnie zarządzać swoim Profilem. W tym celu powinien skontaktować się z Operatorem i uzyskać własne hasło dostępu do Profilu.
 4. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie umieścić, zmienić lub usunąć część lub całość swoich danych w Serwisie. Serwis dokona tego po potwierdzeniu przez Użytkownika, iż jego decyzja jest ostateczna. Uprawnienie do usunięcia danych nie dotyczy danych wymaganych do rejestracji. Po zatwierdzeniu usunięcia Konta żadne dane Użytkownika nie będą przechowywane w Serwisie, z zastrzeżeniem, że zakończenie świadczenia usług pozostaje bez skutków dla danych zawartych w dokumentacji medycznej. Zasady postępowania z dokumentacją medyczną opisano w § 6.
 5. Dostęp do Konta Użytkownika oraz Profilu Użytkownika jest możliwy tylko przy użyciu indywidualnego loginu (adres e-mail) i hasła. Hasła dostępu są definiowane przez użytkownika. Przy pierwszym logowaniu do Systemu dopuszcza się automatyczne generowanie hasła, które zostanie zmienione przez Użytkownika przy pierwszym logowaniu. Hasło powinno składać się z co najmniej 8 znaków, w tym dużych i małych liter oraz cyfr i znaków specjalnych.
 6. Założenie Profilu Lekarza, Pielęgniarki/Położnej wymaga podania numeru PWZ. Otrzymany numer służy Operatorowi wyłącznie do potwierdzania prawa wykonywania zawodu.
 7. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności danych wprowadzonych przez Użytkownika, Operator może zweryfikować dane w dostępnych publicznie rejestrach lub zażądać od Użytkownika przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.
 8. Operator zapewnia Użytkownikowi dostęp do własnych danych oraz umożliwia ich aktualizowanie, poprawianie i uzupełnianie. Operator nie udostępnia danych osobom trzecim bez zgody Użytkownika, chyba że obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów lub zażąda tego uprawniony organ.
 9. Użytkownik ma obowiązek aktualizacji wszelkich danych zawartych w Koncie Użytkownika, jeśli doszło do ich późniejszej jakiejkolwiek zmiany. Aktualizacji danych należy dokonywać za pomocą odpowiedniego formularza edycji Konta Użytkownika oraz Profilu. Ewentualne negatywne konsekwencje wynikające z braku aktualizacji danych ponosi Użytkownik.
 10. Niedopuszczalne jest posiadanie więcej niż jednego Konta Użytkownika.
 11. Zabronione jest rejestrowanie Kont Użytkownika z wykorzystaniem nieprawdziwych danych.

§4. Warunki korzystania z Serwisu

 1. Użytkownikami Serwisu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Podopieczny może korzystać z Serwisu wyłącznie za pośrednictwem Opiekuna Pacjenta. W przypadku, gdy Podopieczny staje się osobą pełnoletnią (co Serwis monitoruje poprzez badanie daty urodzenia) lub poinformuje Operatora o uzyskaniu w inny sposób pełnej zdolności do czynności prawnych, Opiekun Pacjenta zostaje pozbawiony dostępu do Profilu Podopiecznego.
 2. Zawarcie Umowy na świadczenie Usług Serwisu (z wyłączeniem Usług odpłatnych) następuje poprzez rejestrację w Serwisie i aktywację konta Użytkownika.
 3. Zawierając Umowę Użytkownik wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Zawierając Umowę, użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
  1. korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  2. korzystania z usług oferowanych przez Operatora w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu;
  3. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w tym naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie Operatora lub podmiotów trzecich;
  4. niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu i/lub umieszczaniu w Serwisie niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam).
 4. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego konta lub zawiadomienia Operatora o cofnięciu zgody, w tym przekazania oświadczenia w sprawie dalszego postępowania ze zgromadzoną dokumentacją medyczną.
 5. Akceptując Regulamin Użytkownik oświadcza, że:
  1. zapoznał się z treścią Regulaminu i ją akceptuje,
  2. wprowadza do Serwisu dane, które są zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne (zabronione jest posługiwanie się fikcyjnymi lub nieprawdziwymi danymi),
  3. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  4. wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe komunikatów systemowych, informacji o przerwach technicznych w działaniu Serwisu i zmianach w Regulaminie.
 6. Akceptacja Regulaminu odbywa się poprzez wybranie polecenia „Akceptuję Regulamin” w trakcie procedury rejestracji Użytkownika.
 7. Operator uprawniony jest do wprowadzania zmian warunków Regulaminu w każdym czasie. O zmianie Regulaminu, Użytkownik będzie informowany z 14-dniowym wyprzedzeniem poprzez przesłanie stosownej informacji na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu rejestracyjnym. Operator może uzależnić dostęp do Serwisu od akceptacji przez Użytkownika zmian w Regulaminie – w takim przypadku brak akceptacji zmian oznacza rezygnację z korzystania z usług oferowanych przez Serwis. W wyjątkowych przypadkach Operator może zezwolić na dalsze korzystanie przez Użytkowników z usług oferowanych przez Serwis w oparciu o Regulamin w dotychczasowym brzmieniu. W przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian Użytkownicy mogą zrezygnować z korzystania z usług oferowanych przez Serwis.
 8. Zgody Użytkownika nie wymagają zmiany Regulaminu o charakterze redakcyjnym lub technicznym, nie skutkujące zmianami w prawach i obowiązkach stron Umowy.
 9. Serwis umożliwia kontakt z Użytkownikiem wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej oraz komunikatora wewnętrznego (o ile zostanie uruchomiony). Po zgłoszeniu elektronicznym, w razie konieczności, zostanie podjęty przez pracownika Operatora kontakt telefoniczny lub osobisty.
 10. Operator zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych (z zastrzeżeniem danych medycznych, jeśli ich przechowywanie jest wymagane przez prawo obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej), zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu powyżej wskazanych czynności żadne roszczenia względem Operatora.
 11. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 12. Użytkownik może rozwiązać Umowę poprzez skasowanie swojego konta. Skasowanie konta przez Lekarza, Pielęgniarkę/Położną, Osobę wykonującą inny zawód medyczny lub Administratora Konta Placówki medycznej nie powoduje usunięcia ich Profilu a jedynie jego dezaktywację. Niemożliwe jest wtedy zalogowanie oraz zarządzanie danymi Użytkownika stanowiącymi część publiczną Profilu. Przed rozwiązaniem Umowy z tymi osobami i podmiotami konieczne jest uzgodnienie sposobu postępowania ze zgromadzoną w Serwisie dokumentacją medyczną.
 13. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę bez podania przyczyny poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej lub za pośrednictwem e-mail. Skasowanie konta w drodze wypowiedzenia wymaga przekazania przez Użytkownika Oświadczenia w sprawie sposobu postępowania ze zgromadzoną dokumentacją medyczną. Wzór Oświadczenia zostanie przesłany na adres mailowy Użytkownika podany podczas rejestracji.
 14. Operator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym poprzez skasowanie Konta, jeżeli działanie Użytkownika jest niezgodne z prawem, Regulaminem lub godzi w wizerunek Serwisu lub Operatora.
 15. W przypadku braku Oświadczenia Użytkownika w sprawie sposobu postępowania ze zgromadzoną dokumentacją medyczną, jej skasowanie nastąpi w trybie określonym Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm.).
 16. Ponowne założenie Konta Użytkownika usuniętego przez Operatora jest możliwe tylko za zgodą Operatora.

§5. Warunki techniczne

 1. Korzystanie z Serwisu oraz Usług oferowanych przez Serwis wymaga spełnienia przez Użytkownika następujących warunków technicznych:
  1. dostęp do sieci Internet o przepustowości min. 512 kb/s,
  2. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych (Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Chrome, Safari lub inne kompatybilne), zaktualizowanej do najnowszej wersji,
  3. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. Operator stwarza warunki techniczne Użytkownikowi zabezpieczenia jego danych na poziomie wymaganym Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zalogowanie do systemu następuje po podaniu loginu oraz hasła składającego się z co najmniej 8 znaków w tym wielkich i małych liter, cyfr i znaków specjalnych. Użytkownik powinien zmieniać hasło minimum co 30 dni. Hasło nie powinno się powtórzyć, wcześniej niż po trzeciej kolejnej zmianie. W celu zakończenia pracy z Serwisem Użytkownik powinien kliknąć hasło „Wyloguj” i następnie zamknąć przeglądarkę, co przyczyni się do ochrony poufności informacji dostępnych za pośrednictwem Konta.
 3. Operator podjął środki, które uznał za właściwe w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności wszelkich informacji, dostarczanych Serwisowi. Obejmują one środki bezpieczeństwa technicznego (np. szyfrowanie) oraz środki organizacyjne, które mają na celu ochronę informacji przed dostępem osób nieupoważnionych. Jednakże Internet nie jest absolutnie bezpiecznym medium i nie jest pod kontrolą Operatora, więc Użytkownik powinien być świadomy ograniczeń wynikających z działania Internetu i mieć świadomość, że niemożliwe jest zapewnienie bezwzględnego bezpieczeństwa przesyłanych danych.

§6. Profil Pacjenta

 1. Profil Pacjenta umożliwia gromadzenie, przechowywanie, udostępnianie i wykorzystywanie własnych danych i informacji medycznych, zdrowotnych i osobistych przez Pacjentów w postaci elektronicznej, przygotowanej i umieszczanej w Elektronicznej Karcie Zdrowia w sposób zabezpieczony przed nieuprawnionym lub nieupoważnionym dostępem osób trzecich.
 2. Profil Pacjenta pozwala również w sposób zautomatyzowany zbierać informacje o wizytach lekarskich Pacjentów, a także zapisach urządzeń telemedycznych oraz przekazywać dane do Elektronicznej Karty Zdrowia. Informacje wprowadzane do Elektronicznej Karty Zdrowia mogą pochodzić od Lekarza, Pielęgniarki/Położnej, Osoby wykonującej inny zawód medyczny, Pacjenta lub Opiekuna Pacjenta. Wpis wprowadzony przez Pacjenta lub Opiekuna Pacjenta może wymagać akceptacji lekarza prowadzącego. Lista zdarzeń zdefiniowanych w systemie dla Pacjenta jest udostępniana lekarzowi prowadzącemu oraz osobom monitorującym badanie za zgodą Pacjenta. System rozróżnia dane wprowadzone przez Pacjenta, Opiekuna Pacjenta, Lekarza, Pielęgniarkę/Położną, lub Osobę wykonującą inny zawód medyczny oraz urządzenie telemedyczne.
 3. Profil Pacjenta funkcjonalnie podzielony jest na 3 części (katalogi):
  1. Moje Życie – część zawierająca wpisy w formie pamiętnika właściciela Profilu,
  2. Moje Zdrowie – część zawierająca rejestrowane w Systemie informacje odnoszące się do stanu zdrowia wprowadzane przez Lekarza, Pielęgniarkę/Położoną, Osobę wykonującą inny zawód medyczny oraz Pacjenta.
  3. Moje Wyniki – część zawierająca rejestrowane w Systemie wyniki laboratoryjne, pomiary wprowadzone ręcznie oraz pomiary pobierane z urządzeń telemedycznych.
 4. Serwis pozwala na prowadzenie zapisów w formie chronologicznej w każdej z części Profilu a następnie ich przeglądanie, wyszukiwanie, pobieranie, kopiowanie oraz drukowanie.
 5. Katalog Moje Wyniki pozwala dołączyć do plików tekstowych pliki elektroniczne w postaci plików audio, wideo, zdjęć i grafiki, skany innych dokumentów.
 6. Posiadacz Profilu Pacjenta może udostępniać czasowo całość lub część danych, za wyjątkiem części Moje Życie, uprawnionemu i upoważnionemu przez Pacjenta Użytkownikowi Serwisu. Udostępnienie takie jest wyłączną decyzją Pacjenta i jest możliwe po odpowiedniej autoryzacji elektronicznej.
 7. W przypadku upoważnienia Placówki Medycznej będącej zarejestrowanym użytkownikiem Serwisu przez Pacjenta lub Opiekuna Pacjenta niezbędne jest uprzednie uzyskanie przez Placówkę Medyczną pisemnej zgody Pacjenta lub Opiekuna Pacjenta na przetwarzanie danych osobowych o stanie zdrowia zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt. 1) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).
 8. W Serwisie są gromadzone dane o historii upoważnień udzielonych przez Pacjenta lub Opiekuna Pacjenta.
 9. Brak jest możliwości dokonywania wpisów, zmian, ani usunięcia części wpisów w Profilu Pacjenta przez osoby trzecie oraz pracowników Serwisu. Możliwe jest jedynie całkowite usunięcie Konta Medycznego, bądź to na wniosek Użytkownika danego Konta, bądź po upływie 20 (dwudziestu) lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu lub zaprzestania korzystania z Konta przez Użytkownika. Na wniosek Użytkownika Serwisu mogą być określone inne terminy przechowywania dokumentacji medycznej, w szczególności w przypadkach określonych w art. 29 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318).
 10. Operator zastrzega sobie prawo monitorowania aktywności Profilu w formie analizy dat zmian zapisów elektronicznych na danym Koncie, w celu monitorowania ogólnej używalności Konta.
 11. W przypadku korzystania z Usług płatnych Operator może naliczyć opłaty, zgodnie z Cennikiem Usług odpłatnych. Przy braku uregulowania opłaty, Usługi płatne będą blokowane przez Operatora do czasu uregulowania zapłaty, a po upływie 5 (pięciu) lat od braku zapłaty usuwane automatycznie. W przypadku danych medycznych, ich usunięcie nastąpi po upływie 20 (dwudziestu) lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.
 12. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za informacje i pliki umieszczane na Profilu Pacjenta.
 13. Operator ma prawo odmówić opublikowania informacji a opublikowane usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość albo niezgodność z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa.

§7. Profil Profesjonalny

 1. Profil Profesjonalny umożliwia gromadzenie, przechowywanie, modyfikowanie i udostępnianie Pacjentom danych dotyczących Lekarzy, Pielęgniarek/Położnych, i Osób wykonujących inne zawody medyczne. Źródłem danych w tworzonych Profilach mogą być źródła ogólnodostępne, np. oficjalne serwisy internetowe placówek medycznych, szpitali, portali społecznościowych, itp.
 2. Numer PWZ może być weryfikowany przez Operatora w Naczelnej Izbie Lekarskiej, Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych lub w innych publicznie dostępnych rejestrach.
 3. Każdy Lekarz, Pielęgniarka/Położna, lub Osoba wykonująca inny zawód medyczny może posiadać tylko jeden Profil Profesjonalny. Niedozwolone jest utworzenie Profilu wspólnego dla kilku osób oraz tworzenie kilku Profili Profesjonalnych dla jednej osoby. Niedopuszczalne jest też umieszczanie w polach przeznaczonych na imię i nazwisko innych informacji, jak np. nazwy praktyki medycznej lub nazwy placówki medycznej. Profile powtarzalne i wspólne będą usuwane przez Operatora.
 4. Każdy Lekarz, Pielęgniarka/Położna, lub Osoba wykonująca inny zawód medyczny może utworzyć Profil lub, po założeniu konta w Systemie, potwierdzić Profil utworzony przez Operatora.
 5. Potwierdzenie Profilu Lekarza, Pielęgniarki/Położnej, lub Osoby wykonującej inny zawód medyczny utworzonego przez Operatora następuje na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Lekarzem, Pielęgniarką/Położną lub Osobą wykonującą inny zawód medyczny i Operatorem, którego celem jest przekazanie uprawnień do administrowania Profilem.
 6. Użytkownik Profilu Profesjonalnego może zamieścić w Profilu informacje o sobie, swojej ofercie usług, miejscach udzielania usług, cenach, uprawnieniach (certyfikaty, dyplomy, uprawnienia etc.), doświadczeniu, wykształceniu oraz inne dane uznane przez siebie za istotne.
 7. Użytkownik Profilu Profesjonalnego ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczane na Profilu, przy czym dane te muszą spełniać wszelkie przewidziane prawem wymogi dla tego typu danych, w tym w szczególności dla podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych.
 8. Użytkownik Profilu Profesjonalnego może zamieszczać na Profilu zdjęcia, umożliwiające jego rozpoznanie. Zamieszczając zdjęcie w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie swojego wizerunku. Zabrania się zamieszczania zdjęć innych osób, a także wszelkiego rodzaju utworów graficznych. Zezwala się, ze względu na cechy formatu cyfrowego, na retusz fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość (np. rozjaśnienie, kontrast). Nie zezwala się natomiast na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodania lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii lub zmiany jej oryginalnej kompozycji. Zabronione jest również zamieszczanie zdjęć o zabarwieniu nielicującym z profesjonalnym charakterem Serwisu. Zabronione jest zamieszczanie w serwisie zdjęć, do których Użytkownik nie posiada autorskich praw majątkowych lub licencji upoważniającej go do zezwalania na wykorzystywanie zdjęć w sposób określony w Regulaminie.
 9. Zdjęcia i grafiki niespełniające powyższego kryterium mogą zostać usunięte przez Operatora bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Użytkownika.
 10. Zamieszczając zdjęcie w Serwisie, Użytkownik Profilu Profesjonalnego udziela Operatorowi niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie ze zdjęcia na terytorium całego świata na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Operatora, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie zdjęcia w bazach danych, wykorzystywanie zdjęcia w celach promocji Operatora. Usunięcie konta przez Użytkownika nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.
 11. Operator ma prawo odmówić opublikowania informacji a opublikowane usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość oraz niezgodność z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa.
 12. Użytkownik Profilu Profesjonalnego samodzielnie tworzy i zarządza grafikiem przyjęć w systemie. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe informacje widniejące w Profilu Profesjonalnym Użytkownika Serwisu.

§8. Profil Placówki Medycznej

 1. Profil Placówki medycznej umożliwia gromadzenie, przechowywanie, modyfikowanie i udostępnianie danych dotyczących Placówki Medycznej. Źródłem danych wprowadzanych do Profili Placówek Medycznych mogą być upoważnieni przedstawiciele Placówek Medycznych, w tym zarejestrowani w Serwisie Użytkownicy Profili Profesjonalnych lub źródła ogólnodostępne, np. oficjalne serwisy internetowe placówek medycznych, szpitali, portali społecznościowych, itp.
 2. Przejęcie administrowania Profilem Placówki Medycznej, utworzonym za pośrednictwem Operatora przez przedstawiciela tej Placówki Medycznej następuje na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Placówką Medyczną i Operatorem.
 3. Osoba administrująca Profilem Placówki Medycznej samodzielnie zarządza informacjami o Placówce Medycznej.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe informacje o Placówce Medycznej umieszczone w Serwisie.
 5. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności danych wprowadzonych do Profilu Placówki Medycznej Operator może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.
 6. Każda Placówka Medyczna może posiadać tylko jeden Profil, z wyjątkiem przypadku określonego w ust.7. Niedozwolone jest tworzenie Profili wspólnych dla kilku Placówek Medycznych. Profile powtarzalne oraz wspólne będą usuwane przez Operatora.
 7. Profil Placówki Medycznej może dotyczyć tylko jednej fizycznej lokalizacji placówki. Jeżeli jednostka medyczna ma kilka fizycznych lokalizacji to na każdą z nich przypada oddzielny Profil. Użytkownik Profilu Profesjonalnego może zintegrować swój Profil z Profilem Placówki Medycznej, może też utworzyć nowy opis w ramach takiej Placówki. Zarządzanie takim opisem pozostaje w gestii Administratora Profilu Placówki Medycznej.
 8. Administrator Placówki Medycznej może:
  1. edytować informacje o Placówce Medycznej;
  2. dodać logotyp i zdjęcia Placówki Medycznej;
  3. nadawać lub przekazywać uprawnienia Administratora Profilu Placówki Medycznej innym osobom upoważnionym przez organ bądź osobę zarządzającą Placówką Medyczną.
 9. Placówka Medyczna może umieszczać w swoim indywidualnym, unikatowym Profilu informacje o sobie, swojej ofercie usług, miejscach udzielania usług, cenach, uprawnieniach do świadczenia usług (certyfikaty, dyplomy, akredytacje etc.), doświadczeniu, personelu, wyposażeniu, strukturze oraz wszelkich innych uznanych za istotne.
 10. Umieszczenie w Profilu Palcówki Medycznej danych osobowych personelu stanowi w rozumieniu art. 31 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE powierzenie przetwarzania danych osobowych i wymaga zawarcia stosownej umowy. Administrator Profilu Placówki Medycznej przed wprowadzeniem do Profilu Placówki Medycznej danych osobowych personelu zobowiązany jest do zgłoszenia Operatorowi potrzeby zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 11. Administrator Profilu Placówki Medycznej może zamieszczać również zdjęcia Placówki, zdjęcia certyfikatów, dyplomów, referencji. Administrator Placówki Medycznej odpowiada za zgodność tych zdjęć z rzeczywistością. Zabrania się umieszczania zdjęć, w stosunku do których Placówka Medyczna nie posiada prawa do dysponowania i rozpowszechniania tych zdjęć. Zamieszczając zdjęcie w serwisie, Administrator Konta Placówki Medycznej działając w imieniu organu bądź osoby zarządzającej Placówką Medyczną wyraża zgodę na jego rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie. Zabrania się zamieszczania zdjęć osób, które nie wyraziły na to zgody, obiektów do których podmiot zarządzający Placówką nie posiada żadnych praw, a także wszelkiego rodzaju utworów graficznych. Zezwala się, ze względu na cechy formatu cyfrowego, na retusz fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość (np. rozjaśnienie, kontrast). Nie zezwala się natomiast na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodania lub odejmowania elementów, łączenia kliku fotografii lub zmiany jej oryginalnej kompozycji. Zabronione jest również zamieszczanie zdjęć nielicujących z profesjonalnym charakterem Serwisu.
 12. Zdjęcia i grafiki nie spełniające powyższego kryterium mogą zostać usunięte przez Operatora bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Użytkownika.
 13. Zamieszczając zdjęcie w Serwisie, Administrator Konta Placówki Medycznej działając w imieniu organu bądź osoby zarządzającej Placówką Medyczną udziela Operatorowi niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie ze zdjęcia na terytorium całego świata na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Operatora, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie zdjęcia w bazach danych, wykorzystywanie zdjęcia w celach promocji Operatora. Usunięcie konta przez Administratora Konta Placówki Medycznej nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.
 14. Administrator Placówki Medycznej ponosi odpowiedzialność za zamieszczane na Profilu Placówki Medycznej dane i pliki, przy czym dane te muszą spełniać wszelkie przewidziane prawem regulacje, w tym zwłaszcza dla podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych.
 15. Operator ma prawo odmówić opublikowania informacji a opublikowane usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość oraz niezgodność z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa.

§9. Usługa Książeczka Zdrowia Dziecka

 1. Usługa Książeczka Zdrowia Dziecka pozwala na prowadzenie w postaci elektronicznej indywidualnej dokumentacji medycznej Podopiecznego.
 2. Dokumentacja medyczna zgromadzona w ramach Książeczki Zdrowia Dziecka jest przechowywana w sposób uniemożliwiający osobom nieuprawnionym dostęp do zawartych w niej informacji.
 3. Wpisy w Książeczce Zdrowia Dziecka są dokonywane przez Lekarza, Pielęgniarkę/Położną, lub Osobę wykonującą inny zawód medyczny niezwłocznie po udzieleniu świadczenia zdrowotnego, a w przypadku gdy nie jest to możliwe, są uzupełniane w trakcie następnej wizyty na podstawie dokumentacji wewnętrznej. Wpisy wprowadzane przez Opiekuna Pacjenta są zapisywane oddzielnie i jednoznacznie odróżnialne od wpisów dokonywanych przez Lekarza, Pielęgniarkę/Położną, lub Osobę wykonującą inny zawód medyczny.
 4. Książeczka Zdrowia Dziecka jest tworzona w oparciu o przepisy oraz załącznik nr 6 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania wydanego na podstawie art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.).

§10. Usługa eDiagnostyka

 1. Usługa eDiagnostyka umożliwia udzielanie świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem Urządzeń telemedycznych oraz udostępnionego systemu teleinformatycznego, zgodnie z art. 3 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.); art. 42 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2018 r. poz. 617) oraz art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123 z późn. zm.). W ramach Usługi prowadzona jest diagnostyka oparta na algorytmie diagnozowania. Algorytm działa na podstawie wprowadzonych danych lub przesłanych przez Urządzenie telemedyczne. Wskazówki do postawienia diagnozy będą pochodziły z udokumentowanych i powszechnie dostępnych źródeł.
 2. W celu skorzystania z Usługi eDiagnostyka Operator może udostępnić Użytkownikowi Urządzenie telemedyczne. Użyczenie następuje na okres ustalony z Operatorem. Użytkownik ma obowiązek używać Urządzenie telemedyczne zgodnie z instrukcją oraz jego przeznaczeniem. Użytkownik nie ma prawa oddawać Urządzenia telemedycznego w używanie osobie trzeciej. Zasady korzystania z Urządzenia telemedycznego będą uregulowane w odrębnej umowie.
 3. Użytkownik zobowiązuje się wprowadzić do Serwisu prawdziwe i wyczerpujące dane na temat stanu zdrowia, w szczególności przebytych lub istniejących chorób, przebytych zabiegów, stosowanego leczenia, przyjmowanych leków i ich dawek, ewentualnych uczuleń, uzależnień, stosowanych używek. Udzielenie przez Użytkownika błędnych informacji bądź zatajenie informacji istotnych z punktu widzenia prawidłowego przeprowadzenia Usługi eDiagnostyka, nieprawidłowe korzystanie z Urządzenia medycznego, jak również brak ścisłego przestrzegania zaleceń Lekarza, Pielęgniarki/Położnej lub Osoby wykonującej inny zawód medyczny stanowi przyczynienie się do powstania szkody. Pacjent powinien stosować się do zaleceń Lekarza, Pielęgniarki/Położnej lub Osoby wykonującej inny zawód medyczny tak długo jak stan jego zdrowia nie ulega pogorszeniu. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia pacjent powinien skorzystać z kolejnej Usługi eDiagnostyka, albo innej formy kontaktu z Lekarzem, Pielęgniarką/Położną lub Osobą wykonującej inny zawód medyczny albo innym uprawnionym profesjonalistą medycznym. Lekarz, Pielęgniarka/Położna lub Osoba wykonująca inny zawód medyczny mają prawo odmówić przeprowadzenia lub kontynuowania Usługi eDiagnostyka, w sytuacji gdy kontakt z pacjentem jest utrudniony bądź ograniczony.

§11. Usługa e-rezerwacja

 1. Usługa e-rezerwacja pozwala Użytkownikom dokonać rezerwacji wizyty oraz śledzić zainteresowanie Pacjentów usługami medycznymi. W ramach usługi funkcjonuje usługa przypominania Pacjentowi o wizycie.
 2. Serwis umożliwia wyszukiwanie rekordów według podanych kryteriów, w tym m.in. słów kluczowych, specjalności, nazwisk, tytułów naukowych, rodzajów placówek medycznych, lokalizacji geograficznej, sposobów płatności za usługę, posiadanych umów z ubezpieczycielami (w tym Narodowym Funduszem Zdrowia – NFZ), dostępności czasowej (długości czasu oczekiwania na usługę).
 3. Serwis umożliwia tworzenie przez Pacjenta katalogu ulubionych Lekarzy, Pielęgniarek, Osób wykonujących inne zawody medyczne, Placówek Medycznych, z których usług Pacjent zamierza skorzystać lub korzystał w przeszłości.
 4. Pacjent, po wybraniu danej Placówki, Lekarza, Pielęgniarki/Położnej lub Osoby wykonującej inny zawód medyczny, ma możliwość kontaktu z wybraną Placówką, Lekarzem, Pielęgniarką/Położną lub Osobą wykonującą inny zawód medyczny za pomocą elektronicznego komunikatora wewnętrznego Serwisu - systemu powiadomień i alertów oraz odpowiedzi w postaci zgłoszenia zapytania o możliwość uzyskania porady/konsultacji w określonych terminach.
 5. System umożliwia wysłanie krótkiego tekstowego zapytania do wyszukanego Użytkownika, a także pozwala dołączyć do plików tekstowych plików elektronicznych w formie plików audio, wideo, zdjęć i grafiki, skanów innych dokumentów, predefiniowanych ankiet na temat zdrowia i/lub dolegliwości i potrzeb Pacjenta.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niestawienie się przez pacjenta w umówionym terminie, zarezerwowanym za pośrednictwem Usługi e-rezerwacja. Operator nie odpowiada wobec Użytkownika za brak możliwości zrealizowania zarezerwowanego za pomocą Usługi e-rezerwacja terminu z przyczyn leżących po stronie Placówki, Lekarza, Pielęgniarki/Położnej lub Osoby wykonującej inny zawód medyczny. W przypadku zaistnienia jednej z powyższych sytuacji zainteresowana strona zobowiązana jest odwołać rezerwację informując o tym drugą stronę.

§12. Usługa Badania kliniczne

 1. Zakres Usługi Badania kliniczne obejmuje następujące cechy i funkcjonalności:
  1. zgłoszenie Pacjenta do badań klinicznych,
  2. rejestracja Pacjenta na wizytę lekarską związaną z badaniem klinicznym i obsługa Pacjenta,
  3. rejestracja informacji odnoszących się do stanu zdrowia przez Pacjenta w badaniu klinicznym i udostępnienie ich lekarzowi prowadzącemu,
  4. rejestracja zdarzeń przez Lekarza w badaniu klinicznym,
  5. transfer danych Pacjenta poprzez Urządzenie telemedyczne,
  6. możliwość wyrażenia opinii o Lekarzu lub Placówce Medycznej,
  7. moduł wyszukiwania, porównanie poszczególnych Placówek Medycznych poprzez określone kryteria, wystawienie komentarza lub oceny opisowej danej Placówce Medycznej,
  8. moduł e-rezerwacji oraz systemu przypominania Pacjentowi o wizycie,
  9. dostęp do źródłowych danych medycznych, które Pacjent może udostępnić innemu lekarzowi (badaczowi).
 2. Usługa udostępnia informacje o planowanych lub toczących się badaniach klinicznych i obserwacyjnych.
 3. Placówka Medyczna zamieszcza i zarządza informacjami na temat planowanych, prowadzonych i zakończonych (zarchiwizowanych) badaniach klinicznych. W tym celu wykorzystuje narzędzia informatyczne przygotowane przez Serwis specjalnie dla tego rodzaju usług.
 4. Usługa umożliwia rekrutację do projektów badawczych oraz gromadzenie, zarządzanie i udostępnianie danych do wykorzystania w projektach badawczych.
 5. Udostępnienie danych do wykorzystania w badaniach klinicznych może odbywać się w sposób anonimowy, to jest taki, który nie pozwala na identyfikację osoby, której te dane dotyczą i w takim wypadku nie jest wymagania odrębna zgoda na udostępnienie danych. W przeciwnym wypadku, dane mogą być udostępnione podmiotowi prowadzącemu badanie tylko po uprzednim uzyskaniu odrębnej pisemnej zgody od Pacjenta, którego te dane dotyczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§13. Odpowiedzialność

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu lub jego Operatora.
 2. Informacje i dane zawarte w Serwisie zostały zebrane lub opracowane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne.
 3. Operator udostępnia Serwis bez wad, jednakże nie daje gwarancji jego prawidłowego działania.
 4. Operator nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności zaistniałych na skutek działania tzw. siły wyższej (pożary, powodzie, klęski żywiołowe lub meteorologiczne, akty terroru, itp.).
 5. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwacyjnymi systemu teleinformatycznego. Operator dołoży starań, aby przerwy w świadczeniu usług nie były uciążliwe dla Użytkowników. O każdej planowanej przerwie w świadczeniu usług, Użytkownik będzie informowany mailowo z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.
 6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności w związku z podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji prawnie chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 7. W przypadku otrzymania przez Operatora urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i obowiązku uniemożliwienia mu dostępu do tych danych, Operator nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 8. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku używania Serwisu w sposób niezgodny z przepisami prawa, z Regulaminem, Polityką Prywatności, jak również za decyzje medyczne podejmowane przez Lekarzy, Pielęgniarki/Położne lub Osoby wykonujące inne zawody medyczne na skutek skorzystania z Serwisu.

§14 Dodawanie opinii

 1. Opinie na temat Placówek Medycznych, Lekarzy, Pielęgniarek/Położnych i Osób wykonujących inne zawody medyczne mogą zamieszczać w Serwisie wyłącznie zarejestrowani Użytkownicy.
 2. Opinie na temat Placówek Medycznych, Lekarzy, Pielęgniarek/Położnych i Osób wykonujących inne zawody medyczne mogą być opatrywane: imieniem i nazwiskiem Użytkownika, pseudonimem (nick) określonym przez Użytkownika lub słowem „gość” przypisywanym automatycznie przez system w przypadku braku wpisu w dedykowanym polu.
 3. Opinie i informacje o Placówkach Medycznych, Lekarzach, Pielęgniarkach/Położnych i Osobach wykonujących inne zawody medyczne mogą dotyczyć wyłącznie sposobu funkcjonowania Placówek Medycznych oraz działalności zawodowej Lekarzy, Pielęgniarek/Położnych i Osób wykonujących inne zawody medyczne.
 4. Opinie i informacje o Placówkach Medycznych, Lekarzach, Pielęgniarkach/Położnych i Osobach wykonujących inne zawody medyczne mogą opierać się jedynie na osobistych doświadczeniach Użytkownika. Opinie i informacje nie mogą opierać się na relacjach osób trzecich. Wyjątek stanowią uwagi dotyczące leczenia Podopiecznych.
 5. Niedozwolone jest wielokrotne zamieszczanie przez jednego Użytkownika opinii dotyczących tego samego zdarzenia medycznego (wizyty, badania, zabiegu, itp.).
 6. Niedozwolone jest zamieszczanie w opiniach treści reklamowych, marketingowych lub odnoszących się do tzw. lokowania produktu.
 7. Niedozwolone jest zamieszczanie opinii o Placówkach Medycznych przez osoby pozostające w zależności służbowej (pracownicy, kontrahenci, itp.) lub osobistej (członkowie rodzin organów założycielskich, organów bądź osób zarządzających, itp.) oraz jakiekolwiek próby manipulacji opiniami, informacjami i ocenami.
 8. Niedozwolone jest zamieszczanie opinii przez Lekarzy, Pielęgniarki/Położne i Osoby wykonujące inne zawody medyczne na własnych Profilach oraz jakiekolwiek próby manipulacji opiniami, informacjami i ocenami.
 9. Niedozwolone jest umieszczanie opinii i komentarzy, które nie są zgodne z prawdą.
 10. Informacje, opinie i komentarze nie mogą naruszać prawa, dóbr osobistych ani zasad współżycia społecznego. W szczególności niedozwolone jest używanie wyrażeń wulgarnych, niecenzuralnych i obraźliwych, stosowanie przezwisk, odnoszenie się do sfery prywatnej i rodzinnej, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, wzywanie do stosowania przemocy lub do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, itp.
 11. Użytkownik oświadcza, że wystawiona przez niego opinia lub komentarz jest prawdziwy.
 12. Operator ma prawo odmówić opublikowania opinii, komentarzy i informacji, a już opublikowane opinie, komentarze i informacje usunąć, jeżeli są sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa. W przypadku usunięcia opinii, komentarzy lub informacji Użytkownikowi w stosunku do Operatora nie przysługują jakiekolwiek roszczenia.
 13. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji, opinii i komentarzy przekazywanych przez Użytkowników.
 14. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do pytań kierowanych do Lekarzy, Pielęgniarek/Położnych i Osób wykonujących inne zawody medyczne.
 15. Jeżeli informacja, opinia lub komentarz stanowi utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) Użytkownik udziela Operatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji na ich utrwalanie dowolną techniką, publiczne rozpowszechnianie, udostępnianie oraz wykorzystywanie w celach promocyjnych i reklamowych. Użytkownik udziela również Operatorowi upoważnienia do wykonywania praw zależnych do utworów Użytkownika oraz wykonywania w imieniu Użytkownika autorskich praw osobistych, w szczególności prawa do integralności. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć przedmiotową umowę poprzez złożenie Operatorowi za pomocą poczty elektronicznej oświadczenia o wypowiedzeniu przedmiotowej licencji wraz z żądaniem usunięcia wskazanych w tym oświadczeniu informacji, opinii i komentarzy.

§15. Postępowanie reklamacyjne

 1. Operator dołoży wszelkich racjonalnych starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem.
 2. Reklamacje w związku z zastrzeżeniami co do jakości funkcjonowania Serwisu należy zgłaszać do Operatora w terminie 30 (trzydziestu) dni od wystąpienia zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, e-mailem na adres: reklamacje@iqmedycyna.pl określając:
  1. imię i nazwisko Reklamującego, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,
  2. zarzuty i okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika.
 3. Reklamacja złożona w inny sposób niż określony w pkt. 2 uważana jest za niezłożoną.
 4. Operator obowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją uwzględnić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz Operatora przez podmioty, za które nie ponosi odpowiedzialności bądź które działają na rzecz Operatora jako podwykonawcy, Operator przesyła Użytkownikowi w terminie 7 (siedmiu) dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.
 5. Reklamację dotyczącą zakłóceń lub przerw w transmisji danych, które zostały spowodowane bezpośrednio lub pośrednio nieprawidłowym działaniem Użytkownika, brakiem wymaganego sprzętu i oprogramowania lub niezastosowaniem się do wymagań Operator rozpatruje negatywnie, o czym informuje niezwłocznie Użytkownika.
 6. Reklamację dotyczącą zakłóceń lub przerw w transmisji danych, które zostały spowodowane istnieniem siły wyższej Operator rozpatruje negatywnie, o czym informuje niezwłocznie Użytkownika.
 7. Reklamacje zawierające treści wulgarne lub obraźliwe nie będą rozpatrywane.
 8. W przypadku braku akceptacji przez zgłaszającego reklamację stanowiska z odpowiedzi, zgłaszający reklamację może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

§16. Własność intelektualna

 1. Serwis oraz wszelkie jego elementy podlegają ochronie w oparciu o obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisy prawa.
 2. Niedozwolone jest utrwalanie, przetwarzanie, kopiowanie i rozpowszechnianie w celach komercyjnych informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu bez zgody Operatora.
 3. Nazwy usług Operatora, zamieszczone w Serwisie, są nazwami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi. Wszystkie użyte w niniejszym Serwisie inne znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych co do ich produktów lub usług. Podlegają one ochronie zgodnie z właściwymi przepisami prawa i ich wykorzystywanie jest zabronione.
 4. Dostępu do Serwisu nie należy interpretować jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa własności intelektualnej (w tym patentu, prawa autorskiego, prawa ochronnego na znak towarowy) do treści występujących w Serwisie bez uprzedniej pisemnej zgody ich właściciela.

§17. Postanowienia końcowe

 1. We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z niniejszego Serwisu mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym m. in.: Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).
 2. Regulamin może ulegać zmianie. O treści zmian regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Operatora na stronie głównej Serwisu informacji o zmianie Regulaminu, zawierającej łącze do zestawienia zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, zaś Użytkownicy zostaną dodatkowo powiadomieni przez Operatora o zmianie poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
 3. Zamieszczenie informacji o zmianie Regulaminu w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Operatora w terminie 14 dni od daty zamieszczenia informacji o zmianie Regulaminu.
 4. W razie uznania przez prawomocny wyrok sądowy nieważności któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 5. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług jest sąd właściwy dla siedziby Operatora.
 6. Pozasądowe metody rozwiązywania sporów:
  1. na podstawie art. 31 ust. 2 pkt. 1) Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozarządowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1823) podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozstrzygania sporów dla IQ Pharma S.A. jest Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Warszawie, 00-015 Warszawa, ul. Sienkiewicza 3, http://wiih.org.pl; ih_warszawa@wiih.org.pl; tel.: 22 826 18 30;
  2. szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  3. pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsług dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 7. Niniejszy Regulamin dostępny jest w aktualnej wersji do pobrania w formie elektronicznej w formacie PDF na stronach: iqmedycyna.pl, iqpharma.pl, badanie-kliniczne.pl, iqedukacja.pl, e-pielegniarka.net oraz w formie papierowej w siedzibie Operatora.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem: 01.05.2018 roku
Potrzebujesz pomocy? Napisz!